Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
www.sklep.piggypeg.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy sklep.piggypeg.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.piggypeg.pl, prowadzony jest przez BLISS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-062 Wrocław, pl. Solny 14/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814448, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 5.000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971873172, REGON: 384897739.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BLISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50-062 Wrocław, pl. Solny 14/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814448, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 5.000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971873172, REGON: 384897739.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrebna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep (serwis) internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://sklep.piggypeg.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystywaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie (historia zamówień).
 10. 10.Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 12. 12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w tym ich ilość, a także umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w tym ilości łącznej i jednostkowej produktów.
 13. 13.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. 14.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży należy rozumieć – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Na jej mocy, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław.
 2. Adres email Sprzedawcy: kontakt@piggypeg.pl.
 3. Numery telefonów Sprzedawcy: +48 888 511 445,
  +48 609 999 827.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 55 1090 2590 0000 0001 4380 1895 prowadzony w banku: Santander Bank Polska S.A.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12-18.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na Produkty i zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  1. 1.1.Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. 1.2.Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. 1.3.Włączona obsługa pilików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, pracami modernizacyjnymi, przeciążeniem serwerów, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta oraz innych.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu przez Konta przez Klienta zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu, albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie wyrażane są w polskich złotych i stanowią kwoty brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składają się: iloraz (wynikający z jednostkowych ilości zamawianego Produktu/Produktów) cen za wszystkie wybrane Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie, pakowanie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej prenumeratę lub świadczenia usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, pakowanie i usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), gdyż korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 6
Zakładanie Konta Klienta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. W każdej chwili Klient ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży należy:
  1. 1.1.Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. 1.2.Wybrać Produkt / Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. 1.3.Na karcie podsumowania Koszyka wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu / Produktów, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu / Produktów), wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
  4. 1.4.Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny); może być wymagane potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail;
  5. 1.5.Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i – w zależności od sposobu płatności – opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu / Produktów:
  1. 1.1.Przesyłka kurierska.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. 2.1.Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  2. 2.2.Płatności elektroniczne;
  3. 2.3.Elektroniczna płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu oraz w § 14 niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca nie udostępnia opcji płatności za pobraniem oraz przy odbiorze Zamówienia.
 5. Sprzedawca nie udostępnia opcji odbioru osobistego Zamówienia przez Klienta.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia albo rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. 3.1.Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu / Produktów (z zastrzeżeniem § 9 ust. 5), w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podawanych terminów. W przypadku zamówienia Produktów z różnymi terminami dostaw, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu / Produktów do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. 6.1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu / Produktów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dostawa Produktu / Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu / Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie, pakowanie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktu / Produktów Konsumentowi lub wskazanej przez niego innej osobie.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od chwili dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części Konsumentowi lub wskazanej przez niego innej osobie.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczani Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 7. Za termin złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się:
  1. 7.1.w przypadku złożenia oświadczenia na adres e-mail – chwilę jego nadania przez Klienta na prawidłowy adres e-mail Sprzedawcy, określony w § 3; 
  2. 7.2.w przypadku przesłania oświadczenia pocztą tradycyjną – data stempla pocztowego.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. 9.1.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
  2. 9.2.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od części Umowy Sprzedaży, wówczas Sprzedawca zwraca równą część zapłaconych kosztów, proporcjonalnie do ilości zamówionych a zwracanych Produktów.
  3. 9.3.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w trakcie transakcji zakupu, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. 9.4.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu / Produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. 9.5.Konsument powinien odesłać Produkt / Produkty na adres każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt / Produkty przed upływem terminu 14 dni.
  6. 9.6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu / Produktów, także koszty zwrotu Produktu / Produktów, jeśli ze względu na swój charakter Produkt / Produkty te nie mogły zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
  7. 9.7.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu / Produktów wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. 10.W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu / Produktów, nie mogą one zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu / Produktów, będzie się znajdować w opisie Produktu / Produktów w Sklepie.
 11. 11.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do Umowy Sprzedaży:
  1. 11.1.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. 11.2.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. 11.3.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. 11.4.O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  5. 11.5.W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  6. 11.6.W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. 11.7.W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. 11.8.W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. 11.9.O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. 11.10.O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, o ile ich opis nie stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres każdorazowo podany przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest m. in. w wyniku zmian przepisów prawa, zmian sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca rekomenduje Klientom regularne zapoznawanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności przed dokonaniem każdego Zamówienia.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Ponadto, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Polityki prywatności Serwisu www.piggypeg.pl, która swoimi zapisami obejmuje również przedmiot działalności Sklepu internetowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i innych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14
Dostawa i płatność

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA,  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. 2.1.BLIK;
  2. 2.2.Bramki bankowe (mBank, PKO BP, Santander S.A., ING, PeKAO, Alior Bank, Credit Agricole, City Handlowy, Get In Bank, BNP Parbias, T-Mobile Usługi Bankowe, BOŚ Bank, Idea Bank, Bank Pocztowy, banki spółdzielcze, Bank Nowy BFG, Toyota Bank, Envelo Bank, Millenium Bank);
  3. 2.3.Karty płatnicze (m. in. Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic, Maestro).
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonywana przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, którą opłacono Zamówienie.
 4. Czas realizacji zamówień wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji płatności albo wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Dostawy (transport Produktów) realizowany jest przez firmę kurierską InPost (Polska). 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 17.11.2020.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy